بسته های افزودنی روغن

Lubricant Additive Packages

افزودنی ها موادی هستند که بر اساس ویژگی هایشان به روغن پایه اضافه می گردند و به طور معمول وظیفه آن ها تقویت یک خاصیت مطلوب موجود، یا سرکوب یک خاصیت نامطلوب و یا ایجاد خواص جدیدی در روغن می باشد.  این مواد بسته به کاربردشان معمولا بین 10تا 30 درصد فرمولایسون روغن را تشکیل می دهند. افزودنی های روغن به طور معمول به دو صورت قابل استفاده هستند

افزودنی روغن های موتوری

افزودنی روغن های دنده

افزودنی روغن هیدرولیک

افزودنی روغن هیدرولیک

افزودنی روغن توربین و کمپرسور

افزودنی روغن توربین و کمپرسور