تـرکیـبـات

Components

افزودنی ها موادی هستند که بر اساس ویژگی هایشان به روغن پایه اضافه می گردند و به طور معمول وظیفه آن ها تقویت یک خاصیت مطلوب موجود، یا سرکوب یک خاصیت نامطلوب و یا ایجاد خواص جدیدی در روغن می باشد.  این مواد بسته به کاربردشان معمولا بین 10تا 30 درصد فرمولایسون روغن را تشکیل می دهند. افزودنی های روغن به طور معمول به دو صورت قابل استفاده هستند

افزاینده های شاخص گرانروی

کاهش دهنده های نقطه ریزش (ppd)

کاهش دهنده های نقطه ریزش (ppd)

تقویت کننده TBN

تقویت کننده TBN

ضد کف

ضد کف

ZDDP

ZDDP

Dispersant

Dispersant