روغـن هـای پـایـه

Base Oils

افزودنی ها موادی هستند که بر اساس ویژگی هایشان به روغن پایه اضافه می گردند و به طور معمول وظیفه آن ها تقویت یک خاصیت مطلوب موجود، یا سرکوب یک خاصیت نامطلوب و یا ایجاد خواص جدیدی در روغن می باشد.  این مواد بسته به کاربردشان معمولا بین 10تا 30 درصد فرمولایسون روغن را تشکیل می دهند. افزودنی های روغن به طور معمول به دو صورت قابل استفاده هستند:

روغن های گروه 1

روغن های گروه 1

روغن های گروه 2

روغن های گروه 2

روغن های گروه 3

PAO

PAO